Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ทิพยสถานธรรมฯ : ที่มา
ทิพยสถานธรรมภิกษุณีอาราม เกาะยอ จ.สงขลา เป็นองค์กรการกุศลที่ก่อตั้งขึ้น   โดย    ท่านภิกษุณีธัมมทีปา
(อดีตแม่ชีณัฐทิพย์ ตนุพันธ์ ) ศิษยานุศิษย์ และผู้มีจิตเมตตาทั้งหลาย เพื่อประสงค์เป็นที่พักฟื้นและเยียวยาจิตใจ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้สูงวัย โดยใช้สมาธิบำบัดแบบองค์รวม
ในปี 2550 บนบริเวณพื้นที่ 2 ไร่ ติดกับสถานที่องค์การบริหารตำบลเกาะยอ จากการรวมตัว ของสตรีไทย ภายใต้การนำของ  โดย    อดีตแม่ชีณัฐทิพย์ ตนุพันธ์ พร้อมกับการสนับสนุนของญาติธรรมชาวพุทธ เริ่มก่อตั้งสถานปฏิบัติ ธรรมแห่งนี้ขึ้นมาในนาม ทิพยสถานธรรม เป็นที่พักอาศัยของนักบวชสตรี ต่อมาในปี 2555 ได้เข้ารับการบรรพชา อุปสมบทภิกษุณี โดยลำดับ ได้มีการจัดอบรมธรรมะ เป้นศูนย์พัฒนาจิตให้กับสตรีและผู้ที่เข้ามาศึกษาโดยทั่วไป และยังเป็นสถานที่พักฟิงสำหรับ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้สูงวัย กับทั้งเป้นศูนย์ในการฝึกสมาธิให้กับองค์กร,หน่วยงานราชการต่างๆ จนถึงป้จจุบันเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ในนาม ทิพยสถานธรรมภิกษุณีอาราม (วัดพระผู้หญิง) หรือ โรงเรียนธรรมสำหรับผู้หญิง
กิจกรรมประจำวัน สถานปฏิบัติธรรม
  • 1. สอนเทคนิคการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการทำสมาธิแบบองค์รวมแก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคลากรทั้ง      ภาครัฐและเอกชน รวมถึง ผู้ป่วยโรงมะเร็งและผู้สูงอายุ
  • 2. จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับธรรมะและจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ   เช่น ประโยชน์ของสมาธิ ความสัมพันธ์ของ      สมาธิกับสุขภาพ การรักษาโรคโดยใช้สมาธิเป็นต้น
  • 3. จัดกิจกรรมแบบอื่น ๆ   เช่น   โยคะ   ชี่กง   การออกกำลังกายแนวพุทธ ดนตรีบำบัด เป็นต้น
  • 4. เผยแผ่พระพุทธศาสนา นำหลักธรรมะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   ใช้ในการทำงาน เป็นต้น
  • 5. ศูนย์สมาธิ วิปัสสนา นานาชาติ   (VIPASSANA INTERNATIONAL MEDITATION CENTER) ทุกชาติ
        ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์ ทั้งปริยัติและปฏิบัติ โดยไร้พรมแดน