Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

มูลนิธิธัมมทีปา : วัตถุประสงค์
  • 1. ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้สูงอายุ พระภิกษุ ภิกษุณี และนักบวช
  • 2. เป็นทุนการศึกษาแก่ นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ ภิกษุณี สามเณร สามเณรี ที่มีความประพฤติดีหรือเรียนดี
        แต่ยากจน
  • 3. ช่วยเหลือกิจการของกรมศาสนา
  • 4. ส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
  • 5. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม
  • 6. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์
  • 7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องการเมืองแต่ประการใด
ทั้งนี้ไม่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการพนัน การหากำไรมาแบ่งปันกัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม
จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ