Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

มูลนิธิธัมมทีปา : ผู้ก่อตั้ง
มูลนิธิธัมมทีปา เป็นองค์กรการกุศลที่ก่อตั้งขึ้น โดย
ท่านภิกษุณีธัมมทีปา(อดีตแม่ชีณัฐทิพย์ ตนุพันธ์) ศิษยานุศิษย์ และผู้มีจิตเมตตาทั้งหลาย